Maalämpösuunnittelu taloyhtiöille

Maalämpöjärjestelmissä säästöt tulevat tontin kallioperästä kerättävästä energiasta. Lapon Oy lähestyminen maalämpöjärjestelmän mitoitukseen ja suunnitteluun lähteekin siitä, että selvitetään tarkasti tontin kallioperästä otettavissa oleva energiamäärä. Tämän
tiedon avulla varmistutaan, onko maalämpö ylipäätään toteutettavissa kiinteistöön ja minkä verran kaivoja tarvitaan.

Maalämpöjärjestelmä koostuu kolmesta tekijästä:kaivokentästä, lämpöpumppulaitteistosta sekä lämmitysverkostosta. Järjestelmän tason määrittää näistä heikoin lenkki, joten kaikki osa-alueet tulee tuntea. Lapon Oy mitoittaa myös kiinteistöön parhaiten sopivan lämpöpumppulaitteiston sekä varmistaa, että lämmitysverkosto soveltuu maalämmölle.

Lapon Oy on pieni toimija suurten suunnitteluyritysten rinnalla. Lapon Oy on erikoistunut kaivokenttien energiantuottoon sekä lämpöpumppulaitteistojen toimivaan mitoitukseen. Erityisvahvuutena onkin näiden molempien osa-alueiden suunnittelu siten, että
ne toimivat yhdessä mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti.

Energiasaneeraukset ovat elinkaarihankkeita, joiden tulisi toimia pitkään. Esimerkiksi maalämpöjärjestelmän oikeanlainen mitoitus ja suunnittelu maksaa noin 1-2% koko hankkeen hinnasta. Melko pieni kustannus siitä, että saadaan varmuudella järjestelmä, joka toimii koko rakennuksen elinkaaren ajan.


Suunnittelun vaiheet

1. Selvitetään kiinteistön energian- ja tehontarpeet

-Myös mahdollinen jäähdytys ja LTO voidaan huomioida

2. Perehdytään tontin kallioperän termisiin ominaisuuksiin ja mitoitetaan niiden pohjalta

kaivokenttä, joka tuottaa energiaa koko rakennuksen elinkaaren ajan.

-Pienissä kiinteistöissä (alle 8 kaivoa) kallion termiset ominaisuudet voidaan määrittää GTK:n kallioperäkarttojen perusteella. Suuremmissa kohteissa Lapon Oy mittaa ne
tarvittaessa TRT-mittauksella.

-Kaivokentän mitoitus tehdään Ruotsalaisella EED-simulointiohjelmalla, joka huomioi mm. kaivojen keskenäiset vaikutukset ja kaivokentän jäähtymisen ajan kuluessa.


3. Määritetään kiinteistölle toimivin lämpöpumpputeho

-Suunnittelua ei viedä kytkentäkaaviopohjalle, sillä mitään yleistä kytkentätapaa lämpöpumpuille ei ole olemassa. Oikea kytkentätapa vaihtelee mm. pumppumerkin ja pumppujen lukumäärän mukaan.

4. Suunnitellaan kaivokenttä ja laaditaan lupakuva toimenpidelupaa varten

-Tehdään poraussuunnitelma ja suunnitellaan vaakaputkitukset

-Varmistutaan, että lämpöpumppu/pumput saavat riittävästi virtaamaa toimiakseen suunnitellulla tavalla

-Tehdään kaivokentälle painehäviölaskelma

5. Laaditaan tarvittava tarjouspyyntömateriaali

-Tarjouspyyntömateriaalin avulla saatte helposti vertailukelpoiset tarjoukset

-Tarjouspyyntömateriaalissa puututaan isossa kuvassa asioihin, joita maalämpötoimijat eivät kokemuksen
mukaan aina huomioi tarjouksissaan, mutta joilla on suuri vaikutus laitteiston toimintaan ja hyötysuhteeseen.

6. Tarkistetaan tarjoukset ja toimitaan tarvittaessa apuna hankeen ajan

-Lapon Oy tarkistaa saamanne tarjoukset, että ne ovat tarjouspyynnön mukaiset.

-Tarvittaessa osallistutaan urakkaneuvotteluihin ja konsultoimme urakan toteutuksen aikana.

-Virallista rakennuttamista ja valvontaa Lapon Oy ei tarjoa.